Information 141104

  • Inläggskategori:Nyheter

Information 2014-11-04

Antal medlemmar/anslutningar

Under hösten har ca 15 nya medlemmar tillkommit. Samtidigt har ett tiotal fram till idag aviserat att de vill lämna föreningen. Borträknat dessa innehåller medlemsförteckningen nu ca 465 medlemmar med ca 485 fastigheter. Dessutom finns också önskemål om ca 20 extraanslutningar.

Samförläggning

För att spara kostnader har vi under 2014 samförlagt slang/rör för fiber ihop med flera andra arbeten. I vintras fick vi slang nedgrävd tillsammans med den nya avloppsledningen på en sträcka utefter väg 156 i Bonared. På försommaren lade Vattenfall i samband med ledningsarbete i Bonared och Lockö med slang åt oss. Vi fick då även med slang i rör under väg 156 på tre ställen, vilket innebär en stor besparing i jämförelse om vi själva skulle gjort det senare. De nya gång och cykelvägarna utefter Bollebygds- och Hålsjövägen nu i stort sett klara. Även där har vi fått med slang. På Ryavägen har det på en kort sträcka satts upp vägbelysning och också där har vi med slang. Till sist har vi också utnyttjat möjligheten till samförläggning i samband med reparations och asfalteringsarbeten på Lockövägen i Locköområdet.

Som resultat av samförläggningarna kan man nu se ett femtontal kopplingsskåp för fiber uppsatta samt ett antal slangändar som tillhör föreningen, se foton.

Delar av styrelsen vid ett skåp Ett fiberskåp inuti Markering med slang Arbete pågår

Ansökan om stöd

Från och med mitten av september blev det möjligt att på nytt ansöka om stöd för byggande av bredband. De nya reglerna för stöd är minst lika gynnsamma som de gamla. Vi har nu skickat in vår ansökan. Det är dock fortfarande oklart om när vi kan påbörja arbete som ger stödberättigade kostnader.

Upphandling

Föreningens upphandling av markentreprenaden, med grävning/plöjning för fiberslang, är nu i slutfasen. Planerad start av arbetet är våren 2015. Fram till dess skall vi utefter gjord planering och i samråd med markägare finna bästa vägen för förläggning av kanalisationen. Vi kommer också allt eftersom skriva markupplåtelseavtal med berörda markägare.

/Styrelsen genom Lars Arnell