Nyhetsbrev december 2014

  • Inläggskategori:Nyhetsbreven

Till medlemmar i Hyssna Fiber ekonomisk förening

Nyhetsbrev december 2014

Ökat medlemsantal, slang och skåp i jorden, ansökan om stöd, gräventreprenör upphandlad, möte med markägare, fortsatt projektering – det händer trots allt en del i vår förening.

Antal medlemmar/anslutningar

Under hösten har ca 20 nya medlemmar tillkommit. Samtidigt har ett tiotal fram till idag aviserat att de vill lämna föreningen. Borträknat dessa innehåller medlemsförteckningen nu ca 465 medlemmar med ca 485 fastigheter. Dessutom finns också önskemål om ca 20 extranslutningar. Vi beräknar att ytterligare ett 30-tal fastigheter har tillkommit vid planerad grävstart.

Samförläggning

För att spara kostnader har vi under 2014 samförlagt slang/rör för fiber ihop med flera andra arbeten. I vintras fick vi slang nedgrävd tillsammans med den nya avloppsledningen på en sträcka utefter väg 156 i Bonared. På försommaren lade Vattenfall i samband med ledningsarbete i Bonared och Lockö ned slang åt oss. Vi fick då även med slang i rör under väg 156 på tre ställen, vilket innebär en stor besparing i jämförelse med om vi själva skulle gjort det senare. De nya gång- och cykelvägarna utefter Bollebygds- och Hålsjövägen är nu klara. Även här har vi fått med slang. På Ryavägen har det på en kort sträcka satts upp vägbelysning och vid grävningsarbetet där lades slang med åt oss. Till sist har vi också utnyttjat möjligheten till samförläggning i samband med reparations och asfalteringsarbeten på Lockövägen i Locköområdet.

Som resultat av samförläggningarna kan man nu se ett femtontal kopplingsskåp för fiber uppsatta samt ett antal slangändar som tillhör föreningen.

Ansökan om stöd

Från den första januari 2014 är det en ny programperiod för Landsbygdsprogrammet där stöden till utbyggnad av bredband ingår. Det innebär att vi har fått skicka in en ny ansökan för stöd till byggandet av vårt fibernät. De nya reglerna för storleken på stöd är minst lika gynnsamma som de gamla. Tyvärr är det fortfarande oklart om hur ansökningarna kommer att hanteras. Det är därför osäkert om när vi kan påbörja vår grävning. Vi hoppas dock, och tror, att villkoren skall utformas så att detta kan ske till våren 2015.
Upphandling av markentreprenad

Föreningens upphandling av markentreprenaden, med grävning/plöjning för fiberslang, är nu klar. Enligt villkoren för stöd från Landsbygdsprogrammet har denna skett efter föreskrifterna för offentlig upphandling. Vid anbudstidens slut hade vi fått in anbud från sex seriösa företag. Efter utvärdering av anbuden beslöt styrelsen att anta Lars Schewenius Entreprenad, Hajom, som entreprenör för plöjning och grävningsarbetet av kanalisationen och Styrud Ingenjörsfirma AB som entreprenör för arbetet med tryckning och borrning. Anderssons Maskingrävning och Magnus Grävservice, båda Hyssna, kommer att delta i arbetet. Lars Schewenius och Styrud har tidigare utfört motsvarande arbeten åt Hajoms fiberförening.

Markägarmöte

Den 20 november anordnade vi tillsammans med LRF-avdelningen i Hyssna ett informationsmöte för markägare om frågor kring det kommande fibernätet. Erik Evestam, LRF Västra Götaland, redogjorde för LRFs och sina erfarenheter av fiberföreningars arbete. Han gick också igenom LRK Konsults mall för markupplåtelseavtal. Ett hundratal markägare var inbjudna av vilka ca hälften kom till mötet. Våra register över markägare i Hyssna är inte helt fullständiga varför vi kan ha missat några vid utskicket av inbjudan.

Efter fortsatt projektering av ledningsdragning och samråd med markägare, kommer vi att område för område skriva markupplåtelseavtal med berörda markägare.

Beräknad driftsstart

Enligt nuvarande projektering kommer vårt fibernät att ha en total längd på ca 13 mil. Beräknad tid för grävning är ca 15 månader. Till detta kommer tid för blåsning och svetsning av fiber. Om vi, som vi hoppas, kan starta arbetet till våren kan nätet beräknas bli klart för drift till hösten 2016. Målsättningen är givetvis så tidigt driftstart som möjligt.

Bindningstider av abonnemang

En fråga som vi får ibland är om bindningstider av abonnemang för bredband, fast telefoni och TV-kanaler. Vår rekommendation nu är att du inte binder dig för abonnemang som sträcker sig längre än till hösten 2016.

Tack

Till slut vill vi i styrelsen tacka er medlemmar för stödet för vårt arbete. Det är inspirerande att ta del av ert stora intresse och era frågor kring det kommande fibernätet.

 

Med önskan om en kommande God Jul och ett Gott Nytt År

Styrelsen genom Lars Arnell