Årsstämma 2018

Föreningens stämma den 3 maj samlade ca 100 personer i Hyssna bygdegård, 72 medlemmar plus övriga intresserade. Fullmakt fanns även för 11 icke närvarande medlemmar. Förutom stadgeenliga ärenden informerade styrelsen om vad som hänt det senaste året och om sådant som nu är aktuellt.

Under 2017 driftsattes föreningens nät i två omgångar. Detta gick som helhet bra. De störningar som uppstod åtgärdades snabbt av Link To Link, företaget som sköter blåsning och svetsning av fiber åt oss. 90 % av medlemmarna har valt en av föreningarnas gruppanslutningar, varav tre fjärdedelar alternativet med TV-kanaler.

Det trådlösa nätverket/wifin, från de till gruppanslutningarna utdelade routrarna, har av vissa upplevts dåligt. Vi har påtalat det för Net at Once som har lovat att nu under sommaren 2018 uppgradera mjukvaran i routrarna. Vid stämman informerades också om vad man själv kan göra för att förbättra wifin.

Föreningens bokföring och fakturering sköts nu av redovisningsbyrån Stratego i Kinna. Under sommaren kommer ett antal medlemmar färdigställa fibernätets drygt 200 kopplingsskåp.,

Antalet medlemmar är nu 589 med 610 fastigheter och total 653 anslutningar. Av dessa var vid årsstämman 642 inkopplade.

Stämman beslutade att årsavgiften för 2019 skall vara oförändrat 150 kr. Vid val av styrelse omvaldes de ledamöter som stod i tur att avgå. Som ordförande omvaldes Lars Arnell.

Styrelsen genom Lars Arnell

Presentation vid stämma 2018-05-03

Protokoll årsstämma Hyssna Fiber e f 3 maj 2018

Revisionsberättelse 2017

Årsredovisning 2017