Information 140517 – Föreningsstämma

Referat från ordinarie föreningsstämma den 8 maj

Föreningens extrastämma den 8 maj samlade ca 130 personer i Hyssna bygdegård, 100 medlemmar plus övriga intresserade. Fullmakt fanns även för 20 icke närvarande medlemmar.

Förutom stadgeenliga ärenden informerade styrelsen om vad som hänt sedan föreningen bildades för ett år sedan och vad som är på gång nu, se bifogad presentation. Sedan extrastämman i december har ytterligare ett fyrtiotal medlemmar ar anmält sig och vi är nu ca 450 medlemmar i föreningen. Åke Jansson, Tärby, medverkade med erfarenheter från TKF Fiberförening, som har sitt nät i gång sedan december 2013.

Just nu sker samförläggning av slang för vår fiber med Vattenfall i Bonared och i Lockö. Tidigare under vintern har slang lagts med när avloppsledningen byggdes utefter väg 156. Samförläggning kan också komma att ske med byggandet av gång- och cykelvägar utefter Hålsjövägen och Bollebygdsvägen samt vid arbete på Lockövägen.

Vi förbereder nu upphandling av grävning och plöjning för vår kanalisation i övrigt. Byggstart för detta är beroende av tidpunkt för beslut om stöd från Landsbygdsprogrammet, vilken fortfarande är oklar. Vi hoppas kunna börja arbetet i slutet av 2014. Vi tror att nätet är färdigbyggt första halvåret 2016.

I det färdiga nätet räknar styrelsen med att kunna erbjuda dels ett alternativ med snabbt bredband, ca 20 TV-kanaler och abonnemang på fast telefon för ca 350 kr/månad, och dels ett alternativ med samma snabba bredband, abonnemang på fast telefon men med färre TV-kanaler för ca 280 kr/månad. I båda alternativen skall det gå att välja till TV-kanaler, men då till extra kostnad. Dessutom kommer det att vara möjligt att ansluta en fastighet till nätet utan att abonnera på tjänster.

Som ny styrelseledamot valdes på stämman Jan-Åke Börjesson, Hökås, efter Tommy Pääkkönen, som avböjt omval. Övriga i styrelsen omvaldes.

Styrelsen genom Lars Arnell

Presentation vid stämma 2014-05-08

Årsredovisning och revisionsberättelse 2013

Protokoll årsstämma 8 maj -14