Kallelse föreningsstämma 150422

Kallelse till föreningsstämma 150422
(blankett: Kallelse föreningsstämma 2015-04-22)

Dokument Årsredovisning: Årsredovisning 2014 scannad

Medlemmar i Hyssna Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl. 19.00 i Hyssna Bygdegård

Stadgeenliga ärenden

√ Beslut om tidpunkt för grävstart

√ Aktuell information

Föredragningslista nedan

Välkomna!

/Styrelsen

Kom om möjligt i god tid för avprickning i röstlängden

Kaffe och mingel före stämmans start

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss i styrelsen. Kontaktuppgifter finns på hemsidan www.hyssnafiber.se

————————————————————————————————————————

Föredragningslista:

Ordinarie föreningsstämma med Hyssna Fiber ekonomisk förening 2015-04-22
1. Val av ordförande vid stämman
2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
3. Godkännande av röstlängden
4. Val av två justeringsmän
5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordningen
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
12. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
13. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
15. Val av styrelseledamöter
16. Val av ordförande bland ledamöterna i styrelsen
17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
18. Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
19. Beslut om tidpunkt för grävstart
20. Övriga ärenden
21. Stämman avslutas