Referat årsstämman 150422

Referat från ordinarie föreningsstämma 2015

Föreningens stämma den 22 april samlade ca 140 personer i Hyssna bygdegård, 110 medlemmar plus övriga intresserade. Fullmakt fanns även för 30 icke närvarande medlemmar.

Förutom stadgeenliga ärenden informerade styrelsen om vad som hänt det senaste året. Antalet medlemmar är nu 475, 30 fler än vid stämman förra året. Ett femtontal av medlemmarna har två fastigheter anmälda och dessutom finns önskemål om ca 20 extraanslutningar. Totalt är när detta skrivs 493 fastigheter med ca 510 anslutningar registrerade i föreningen.

Den fortsatta projekteringen har visat att föreningens ekonomiska kalkyl fortsatt håller trots av kostnaderna med erfarenheter från andra fiberföreningar räknats upp. Den beräknade insatsen/anslutningsavgiften är nu beräknad till 16 000 till 17 000 kr efter stöd per fastighet. För att spara kostnader har föreningen under 2014 samförlagt slang/rör för fiber ihop med flera andra arbeten.

2014 präglades av oklarheter kring och väntan på nya villkor för stöd till byggnation av bredband. Länsstyrelsen beräknar nu kunna lämna beslut om stöd i september. På stämman dikuterades för- och nackdelar med att börja gräva för fibernätet så snart som möjligt eller först efter att beslut om stöd kommit. Med tanke på att föreningen uppfyller alla krav för att få stöd beslöt stämman enhälligt att ge styrelsen mandat att påbörja arbetet med kanalisationen för fibernätet före beslut om stöd från Länsstyrelsen, se protokoll. För att finansiera byggnationen och klara likviditeten under byggnationen presenterades en plan för inbetalning av medlemmarnas insatser, se bifogad presentation från stämman.

Årsavgiften bestämdes för 2015 och 2016 till 150 kr för vart och ett av åren. Vid val av styrelse beslöts att minska antalet styrelseledamöter från nio till åtta. Som ny styrelseledamot valdes Irene Rydell, Ryavägen. Robert Krook och Gunnel Petersson hade inför stämman avböjt omval. Övriga i styrelsen omvaldes.

Styrelsen genom Lars Arnell

Dokument:

05-2015 Protokoll årsstämma 22 april 2015

Presentation vid stämma 2015-04-22

Revisionsberättelse för 2014 Hyssna Fiber e f

Årsredovisning för 2014 Hyssna Fiber e f scannad