Referat från ordinarie föreningsårsstämma 160511

Föreningens stämma den 11 maj samlade ca 160 personer i Hyssna bygdegård, 128 medlemmar plus övriga intresserade. Fullmakt fanns även för 25 icke närvarande medlemmar.

Förutom stadgeenliga ärenden informerade styrelsen om vad som hänt det senaste året. Antalet medlemmar är nu 543, 68 fler än vid stämman förra året och 98 fler än för två år sedan. Totalt finns önskemål om anslutning på 562 fastigheter. Därtill kommer ca 35 extranalutningar.

I augusti 2015 började vi gräva och plöja för föreningens kanalisation. Till och med april har vi grävt ca 6 mil eller ca hälften av den totalt projekterade längden. Efter att ha grävt under vintern med regn, snö och tjäle samt på sträckor med svåra förhållanden ligger grävkostnaden något över den budgeterade.

Efter semestern planerar vi att områdesvis påbörja blåsning och svetsning av fiberkablarna. När kanalisationen är klar i ett område är det därför viktigt att slangen för fiber till huset på den enskilda fastigheten grävs fram, och att den tillhörande fasadboxen monteras. För detta ansvarar den enskilda fastighetsägaren. Materialet tillhandahålls av föreningen. Föreningen kan anvisa hjälp för grävning och montering.

Arbetet med att handla upp kommunikationsoperatör pågår nu. De inkomna anbuden ser bra ut. De priser vi tidigare gått ut med för gruppabonnemang med mera ser ut att hålla.

Länsstyrelsens behandling av stödansökningar för byggnation av bredband har under året försenats gång på gång. Nu förväntar vi oss att vår förening får ett positivt beslut i slutet av maj eller allra senast i slutet av juni.

Stämman beslutade att årsavgiften för 2017 skall vara 150 kr. Vid val av styrelse valdes som nya ledamöter Bert Axelsson, Bua Långared, och Daniel Lamberth, Bua Björsåker, efter Mathias Johansson och Lars-Göran Eliasson som inför stämman avböjt omval. Övriga i styrelsen omvaldes.

Styrelsen genom Lars Arnell

 

Filer:

Presentation vid stämma 2016-05-11

Protokoll årsstämma 11 maj 2016

Årsredovisning för 2015 Hyssna Fiber e f scannad

Revisionsberättelse för 2015 Hyssna Fiber e f